Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Memento Photoprojex: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Memento Photoprojex: gevestigd in Steenberg 70, 3460 Bekkevoort (België) met ondernemingsnummer BE 0562.721.249;
b. de klant: de wederpartij van Memento Photoprojex;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Memento Photoprojex;
d.website: www.mooox.be

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Memento Photoprojex en de klant waarop Memento Photoprojex deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Memento Photoprojex, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Memento Photoprojex en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of desgevallend vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, prijzen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Verzendkosten, prijzen en verder door Memento Photoprojex verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Memento Photoprojex niet. Memento Photoprojex is gerechtigd haar prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zullen echter niet plaatsvinden direct na het tot stand komen van een overeenkomst.
3.3 Memento Photoprojex is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in emails, op de website of enig ander medium.
3.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.5 Projecten gaan enkel door na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot bedraagt tenzij anders overeengekomen, 30% van de prijsofferte.
3.6 Bij annulering door de klant wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.

Artikel 4 Afbeeldingen

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, enz. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
4.2 Alle getoonde afbeeldingen op deze website zijn afkomstig van Memento Photoprojex of klanten of derden die hun expliciete toestemming tot publicatie hebben gegeven. Alle rechten van deze onbewerkte én bewerkte afbeeldingen blijven bij de oorspronkelijke opdrachtgever.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant deze per email heeft aanvaard, bevestigt Memento Photoprojex onverwijld in een antwoordende email de aanvaarding van het aanbod. Uiteraard is overeenkomen ook op andere wijze mogelijk. Zolang dit niet is gebeurd kan de klant de overeenkomst nog ontbinden.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Memento Photoprojex zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2 Memento Photoprojex heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst uiteraard metkennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten in overleg aan de klant door te berekenen.Een voorbeeld hiervan betreft het door derden laten verzorgen van fotoafdrukken.
6.3 Beide partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, evenals uit andere Belgische of internationale wetgeving op het gebied van privacy.Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst materiaal dient opgestuurd te worden via de post of een ander postleveringsbedrijf dan kan Memento Photoprojex er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien het materiaal niet dan wel beschadigd wordt afgeleverd. In een dergelijk geval zullen Memento Photoprojex evenals de klant zo spoedig mogelijk contact opnemen met elkaar.
6.4 Indien Memento Photoprojex voor de uitvoering van de overeenkomst fotomateriaal aangeleverd krijgt, zal dit (digitaal) gekopieerd worden. De originele foto blijft te allen tijde in dezelfde staat en zal uiteraard worden terugbezorgd op de overeengekomen wijze.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant

7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en materialen, waarvan Memento Photoprojex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan Memento Photoprojex ter beschikking worden gesteld.
7.2 Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
7.3 De klant is gehouden Memento Photoprojex onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.4 Het is de klant niet toegestaan foto's aan Memento Photoprojex ter beschikking te stellen waarop auteursrechten van derden berusten, zoals een gekochte foto, een foto uit een tijdschrift of een foto die de klant van het internet heeft afgehaald.
7.5 De aangeleverde foto's dienen geen afbeeldingen te bevatten die in strijd zijn met nationale of internationale wetgeving. Indien de foto's afbeeldingen bevatten die in strijd zijn met nationale of internationale wetgeving, dan worden door Memento Photoprojex de bevoegde autoriteiten daarover ingelicht.
7.6 Memento Photoprojex gaat ervan uit dat de klantal zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
7.7 De klant vrijwaart Memento Photoprojex voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
7.8 Indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de wet niet dan wel niet naar behoren nakomt, dan heeft Memento Photoprojex het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en worden alle kosten die Memento Photoprojex daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.
7.9 Memento Photoprojex kan op grond van wettelijke bepalingen verplicht worden om het door de klant ter beschikking gestelde (fotografisch) materiaal bij zich te houden. Memento Photoprojex is in een dergelijk geval jegens de klant niet aansprakelijk voor schade aan dit materiaal noch voor het verloren gaan van ervan.

Artikel 8 Levering

8.1 De levering van materiaal dat voortkomt uit de overeenkomst wordt in principe op een digitale drager (bvb: CD, DVD, USB-stick, ...) geleverd. In overeenkomst met de klant kan dit ook op andere dragers (bvb: fotopapier, doek, tassen, ...). In dit laatste geval wordt een door Memento Photoprojex gekozen derde ingeschakeld. De algemene voorwaarden die gelden voor deze derde partij, worden dan tevens van kracht voor de klant. Indien de klant niet akkoord gaat met deze algemene overeenkomst, dient hij dit schriftelijk en voor de plaatsing van de bestelling te melden. Het staat de klant vrij zelf een derde partij te contacteren voor de gewenste afdrukken. In dat geval eindigt de overeenkomst met de overhandiging van de beelden op een digitale drager.
8.2 De levertijd wordt in de overeenkomst vastgelegd. Dit is een indicatieve termijn en kan overschreden worden in geval van bvb. overmacht, het niet op tijd leveren van het gevraagde bronmateriaal door de klant, het wijzigen van de initiële vraag door de klant, ...
8.3 De verzendkosten worden berekend op de kosten die op dat moment gelden bij De Post.

Artikel 9 Betaling

9.1 Memento Photoprojex is gerechtigd om eerst een preview, van gemiddelde kwaliteit en met watermerk van het eindresultaat van het gevraagde materiaal naar de klant te sturen. Zodra het bedrag op de factuur vermeld op enige wijze is ontvangen, wordt zo spoedig mogelijk het definitieve eindresultaat verzonden.
9.2 Na ontvangst van de factuur kan betaling geschieden via Paypal of door overboeking naar de bankrekening van Memento Photoprojex. De betalingstermijn van facturen is gesteld op maximaal 14 kalenderdagen na factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling, zal een intrest van 1% per maand op het nog uitstaande bedrag verschuldigd zijn verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van dit bedrag, tenzij een grotere schade bewezen wordt.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 De klant heeft het recht gedurende 14 werkdagen na ontvangst van de preview dit te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. De verzendkosten zijn in dat geval ten laste van de klant. Memento Photoprojex zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden terugstorten. Eens het definitieve product onder digitale vorm is geleverd, kan de klant zich niet meer op het ontbindingsrecht beroepen omdat het dan eenvoudig is dit product ergens op te kopiëren en zo zonder betaling toch het gevraagde product in bezit te krijgen.
10.2 Memento Photoprojex is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de financiële verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Er zal tevens onherroepelijk een incassotraject gestart worden. De kosten hiervan worden opgeteld bij het openstaande factuurbedrag.
10.3 Voorts is Memento Photoprojex bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 11 Klachtenregeling en verjaring

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Klachten en/of vragen kunnen gemeld worden bij: Memento Photoprojex ,Steenberg 70, 3460 Bekkevoort ; Email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. ; Tel: +32 (0)479679172
11.2 Klachten worden door Memento Photoprojex zo spoedig mogelijk, dochbinnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
11.3 Lichte afwijkingen tussen de gedigitaliseerde foto en de originele analoge foto is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en geeft de klant geen recht op korting.
11.4 Alle aanspraken jegens Memento Photoprojex die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Memento Photoprojex zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Memento Photoprojex kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de klant.
12.2 Memento Photoprojex is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
12.3 Memento Photoprojex is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of te wijten aan afwijkingen in de foto's die de klant aan Memento Photoprojex ter beschikking stelt.
12.4 De klant aanvaardt het risico dat de door hem ter beschikking gestelde analoge foto tijdens het digitaliseren verder kan beschadigen omdat de foto oud en/of van slechte kwaliteit kan zijn. Memento Photoprojex is nimmer aansprakelijk voor dergelijke beschadigingen maar zal uiteraard alles in het werk stellen om dit te voorkomen.
12.5 Memento Photoprojex neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met de ter beschikking gestelde analoge foto(s). De klant aanvaardt echter het risico dat, als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, de foto(s) in kwaliteit verminder(t)(en). Memento Photoprojex is niet aansprakelijk voor vermindering van de kwaliteit.
12.6 Memento Photoprojex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Memento Photoprojex is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.7 Memento Photoprojex is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van instructies en teksten.
12.8 Memento Photoprojex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Memento Photoprojex in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
12.9 Memento Photoprojex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.10 Indien Memento Photoprojex aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Memento Photoprojex beperkt tot het in de overeenkomst bepaalde bedrag.
12.11 Memento Photoprojex kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant tijdens de fotosessie.
12.12 Memento Photoprojex kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant vóór, tijdens of ná de fotosessie.
12.13 Memento Photoprojex is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestukken en accessoires zullen met de nodige zorg behandeld worden maar bij schade of verlies kan Memento Photoprojex niet verantwoordelijk gesteld worden. In bepaalde omstandigheden zoals bv. bij verplaatsingen, of bij een hoge waarde van de voorwerpen, kan Memento Photoprojex de goederen laten verzekeren en is Memento Photoprojex gerechtigd de kosten daarvan aan de klant door te rekenen.
12.14 Memento Photoprojex is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van het foto- en ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee gepaarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in de prijs van de overeenkomst, zelfs indien de selectie van de afgebeelde persoon door Memento Photoprojex in opdracht van de klant werd verricht. Desgevallend zal de klant Memento Photoprojex vrijwaren voor elke aanspraak die deze houders laten gelden lastens Memento Photoprojex ingevolge de exploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de klant.
12.15 De aansprakelijkheid van Memento Photoprojex bij het produceren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussenkomst. Memento Photoprojex is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rekening van de klant.
12.16 Memento Photoprojex is niet verantwoordelijk voor enig uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de klant of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.
12.17 Memento Photoprojex is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven x-stralen controle e.d., verlies door luchthaven-, post- of koerierdiensten. Deze opsomming is niet limitatief. In al die gevallen is ook de prijs van de overeenkomst van Memento Photoprojex volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van Memento Photoprojex toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan de prijs van de overeenkomst voor die bepaalde opdracht.
12.18 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Memento Photoprojex.

Artikel 13 Overmacht

13.1 In geval van overmacht is Memento Photoprojex niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Memento Photoprojex als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

(Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

14.1 Zonder voorafgaande toestemming van Memento Photoprojex, mag de klant geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via Memento Photoprojex heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
14.2 Wanneer Memento Photoprojex onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt Memento Photoprojex de rechten die voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht op reproductie. De klant kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de Memento Photoprojex — ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. — over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom.
14.3 De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht op reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de klant geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft Memento Photoprojex het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.
14.4 Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de klant aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de klant over het grafisch reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart Memento Photoprojex bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht op reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht de klant digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert, beschermt de klant Memento Photoprojex specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. Memento Photoprojex is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de klant is aansprakelijk.

Artikel 15 Portretrecht

15.1 Memento Photoprojex heeft het recht de foto's te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie,de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via email door het model of de ouders of voogd in geval van minderjarigheid.

Artikel 16 Beveiliging en internet

16.1 Memento Photoprojex zal alle mogelijke passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Memento Photoprojex kan ter zake geen absolute garantie geven.

Artikel 17 Clausule van confidentialiteit

17.1 Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract

Artikel 18 Kwaliteit van het werk.

18.1 Memento Photoprojex verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.
18.2 De geleverde prestaties en diensten van Memento Photoprojex zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.
18.3 Memento Photoprojex heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de klant om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de overeenkomst, komen voor rekening van de klant en zullen door Memento Photoprojex slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de klant voor akkoord is ondertekend en aan Memento Photoprojex is geretourneerd.
18.4 De klant kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de klant het oordeel van Memento Photoprojex voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht te volgen, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

Artikel 19 Slotbepalingen

19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen Memento Photoprojex en de klant is het Belgisch recht van toepassing.
19.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Memento Photoprojex worden beslecht door de in België bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Memento Photoprojex is gelegen, zijnde de rechtbank van koophandel Leuven, Vaartstraat 5, 3000 Leuven ; Tel: 016 214640

web: www.mooox.be email: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. gsm: 0479679172 btw: BE 0562.721.249 bank: iban BE58 3770 5645 8279 bic BBRUBEBB

Copyright © 2018 Memento Photoprojex. Alle op deze website gepubliceerde afbeeldingen zijn onderhevig aan copyright en mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder expliciete toestemming van de eigenaar.

Copyright © 2008 - 2018 JoomlaShine.com. All rights reserved.

 

JSN Mini 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework